Slovenščina

Introduce aquí el subtítular

Opis projekta WISE

V Strategiji Evropa 2020, je podjetništvo prepoznano kot možen način dvigovanja zaposljivosti, z namenom doseganja Evropskega cilja: Zaposlenih 75% žensk in moških po Evropi do leta 2020. OECD in Evropska komisija želita oblikovati bolj inkluzivno politiko in družbo. Socialno podjetništvo povezuje ekonomijo in socialne vrednote, ter tako igra ključno vlogo pri uresničevanju tega cilja z ustvarjanjem novih delovnih mest, krepitvijo aktivne udeležbe državljanov v družbi in uresničevanjem družbeno koristnih inovativnih idej (Boosting Social Enterprise Development, OECD/European Union, 2017).

Socialno podjetništvo, je premalo izkoriščen vir za zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. V svetu samo 29% vseh organizacij za pravice žensk uporablja dejavnosti za ustvarjanje dobička. Pojavlja se pomanjkanje informacij, kompetenc, orodij in virov, da bi lahko izkoristili vse potenciale socialnega podjetništva. Podatki Velike Britanije kažejo, da je razkorak med plačami moških in žensk 24%, prav tako ženske po svetu še vedno zasedajo manj vodilnih položajev v socialnih podjetjih. Večja je organizacija, slabša je zastopanost vodilnih položajev s strani žensk (Activist to entrepreneur, the role of social enterprise in supporting women's empowerment, British Council 2017/ G086).


Projekt WISE

Projekt WISE želi oblikovati boljše vodstvene priložnosti za ženske na področju socialnega podjetništva in ustvariti bolj enakopravno delavno okolje. V ta namen se je združila skupina partnerjev iz vse Evrope, da bi delala na različnih rezultatih in dejavnostih, usmerjenih v projektno ciljno skupino in tiste, ki delajo z njimi.

Želite izvedeti več? Raziščite poglavja pod tem naslovom!


Cilji projekta WISE:

  • Zagotavljanje socialne inkluzije žensk iz vseh etičnih, verskih in socialnih ozadij; povečati njihovo zaposljivost, izboljšati njihove spretnosti, razširiti podjetniško ozaveščenost in dokončevati inovativne poslovne ideje z zagotavljanjem varnega okolja, da lahko postanejo aktivni član družbe.

  • Opolnomočiti izobraževalce odraslih z dejavnostmi za krepitev zmogljivosti, da jih opremimo z inovativnimi orodji s katerimi bodo znali nagovarjati izzive žensk, ter jim nuditi oporo in podporo pri ustvarjanju in oblikovanju socialnega podjetja.

  • Promocija medkulturnega dialoga in splošnega razumevanja kultur, z zagotavljanjem kulturne različnosti med udeleženci.


Deležniki:

Ženske iz marginaliziranih skupin, katere strmijo k socialnem podjetništvu

Projekt bo uporabil različne pristope za delo s ciljno skupino: Delo z vrstniki; možnost mentorstva; povečati in razširiti znanje o socialnem podjetništvu, skozi tematiko in metodologijo ustvarjenih v intelektualnih rezultatih, fokusnih skupinah, pilotnih aktivnostih; povečanje samozavesti, digitalnih spretnosti in ozaveščenosti kot rezultat sodelovanja v fokusnih skupinah in razvoju intelektualnih rezultatov ter pilotnega usposabljanja.

Ženske podjetnice (ženske z izkušnjami socialnega podjetništva)

Sodelovanje ženskih podjetnic v projektu, bo pripomoglo k izboljšanju njihovih odnosov z ostalimi ženskimi podjetnicami po Evropi,vplivalo bo na pridovivanje novih virov in okrepilo sodelovanja z lokalnimi organizacijami in podjetji ter tako spodbudilo razvoj in prepoznavnost njihovega poslovanja; S tem bodo povečale njihovo aktivno udeležbo in pozitivno udejstvovanje v svojih skupnostih.

Izobraževalci odraslih

S porjektom bo ta ciljna skupina dvignila zadovoljstvo na delovnem mestu s povečanim dialogom in sodelovanjem med vrstniki, povečala notranjo motivacijo za eksperimentiranje in širitev interesov in izboljšala spretnosti za razvijanje in organizacijo usposabljanj in dejavnosti za učeče se podjetnike.

Sodelujoče organizacije

Vse sodelujoče organizavije bodo razvile močne povezave na evropski ravni in izboljšanle kvaliteto EU projektov v fazi priprave in izvajanja.

Centri usposabljanja

Več priložnosti za vključitev programov kritičnega mišljenja tudi v izobraževalne institucije; razvijanje sodelovanja, odprtega dialoga in angažiranosti.


Aktivnosti in rezultati projekta:

Na splošno bo projekt WISE razvil inovativen in skupni program stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja za razvoj veščin, podjetniško izobraževanje, dokončanje poslovnih idej, opolnomočenje izobraževalcev odraslih z dejavnostmi za krepitev zmogljivosti, katerih cilj je, da jih opremijo z boljšimi orodji za reševanje raznolikosti na svojih srečanjih, opolnomočenje žensk zlasti migrantk in omogočanje dela v večkulturnih okoljih.

Vsaka faza projekta (priprava, izvedba, razširjanje in nadaljnje ukrepanje) bo učinkovito nadzorovana, da se dosežejo zastavljeni cilji in pričakovani rezultati. V času trajanja projekta in tudi po njegovem zaključku bo partnerstvo zagotovilo naslednje rezultate:

  1. Močnejše socialne in podjetniške zmogljivosti migrantk z razvojem in izkoriščanjem njihovih obstoječih znanj in spretnosti, npr. njihove kulturne raznolikosti jim lahko omogoča ustvarjanje dejavnosti s katerimi lahko ustvarjajo dobiček. 
  2. Razviti inovativen in visokokakovostni program usposabljanja izobraževalcev odraslih s področja razvoja spretnosti, podjetniškega izobraževanja in dokončanja inovativnih poslovnih idej.
  3. Izboljšane in okrepljene kompetence in znanja odraslih izobraževalcev in poslovnih trenerjev, povezane s podjetniškim usposabljanjem, ki lahko pomaga opolnomočiti ženske zlasti tiste migrantskega ozadja, ki se soočajo z dodatno diskriminacijo in izzivi pri dostopu do izobraževanja in vključitvi na trg dela.
  4. Spodbujanje inkluzije žensk iz vseh etničnih, verskih in družbenih okolij.
  5. Izboljšano medkulturno razumevanje s spodbujanjem vzajemnega učenja med kulturo žensk migrantk in kulturo lokalnih skupnosti. 
  6. Večja sposobnost s pomočjo učne mobilnosti, izmenjave dobrih praks med ženskami (socialnimi podjetnicami) in sodelujočimi organizacijami na lokalni, nacionalni ravni in EU ravni s povezanim usposabljanjem o krepitvi pozitivnih odnosov med obstoječimi socialnimi podjetji. 

Ustvarjeni rezultati se bodo spremljali in jih bo mogoče preprosto uporabiti tudi po zaključku projekta. Na ta način bodo v projekt dejavno vključeni izobraževalci odraslih, poslovni trenerji, nosilci interesov in zlasti zaposleni v drugih centrih za usposabljanje in oblikovalci politike. Poleg tega bo pilotna faza ter program spremljanja in vrednotenja, ki se bo razvil med projektom, določil uspešnost, učinkovitost in ustreznost rezultatov med vsaj 182 ženskami, ki si prizadevajo postati socialne podjetnice, 60 ženskami s socialno podjetniškimi izkušnjami in 30 izobraževalcev odraslih.


Novice:

Preberite si naše spletne novice, katere se oblikujejo tekom projekta. Tukaj si lahko preberete o vseh informacijah partnerstva WISE in aktivnostih katere izvajajo na vsaki stopnji projekta.


Partnerji projekta

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS LIMITED 

Velika Britanija

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH) je uveljavljena organizacija prostovoljnih in občinskih sektorjev, ki deluje na področju socialne vključenosti na Merseyside in je ključni deležnik in podporno telo. MEH se osredotoča na socialno vključenost s pomočjo partnerstva za zagotavljanje projektov, kateri podpirajo posameznike iz manj vzpodbudnih okolij pri zaposlovanju, usposabljanju, samozaposlitvi in razvoju socialnih podjetij s širokim naborom neformalnih učnih metod. MEH je vzpostavil povezave s sodelavci, organizacijami v javnem sektorju in nosilci odločanja, ki delujejo v okviru izobraževanja mladih in odraslih in podpirajo številne regionalne pobude za podporo izključenim posameznikom pri učenju in vključitvi na trg dela. Na lokalni in EU ravni ima MEH bogate izkušnje pri podpori posameznikom iz prikrajšanih okolij, da v družbi s pomočjo učenja aktivno sodelujejo. MEH je razvil močno EU partnerstvo in ima izkušnje z razvojem in prilagajanjem inovativnih učnih programov in pripadajočih gradiv.

GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

Francija

GRDR Migration-Citoyenneté - Développement jemednarodna nevladna organizacija, ki si od leta 1969 prizadeva za razvijanje lokalnega okolja ob spremstvu migrantov pri njihovih projektih, ki so povezani z njihovo regijo izvora. Delovanje GRDR temelji na treh stebrih: bližina na lokalni ravni, vrednotenje soodvisnosti na nadnacionalni ali mednarodni ravni, pridobivanje znanja na ozemljih in za njih. GRDR že 50 let deluje na področju lokalnega razvoja v povezavi z migracijami med Francijo (zlasti v treh regijah priseljevanja, kjer je Grdr ustanovil podružnice: Île-de-France, Haut-de-France in Zgornja Normandija) in Zahodna Afrika, kjer je prisotna v 4 zahodnoafriških državah (Senegal, Mali, Mavretanija in Gvineja Bissau). Ukrep GRDR je zasnovan na dveh glavnih oseh: človeška mobilnost in upravljanje državljanov z ozemlji. Skupina Francija / Evropa deluje na področju spodbujanja vključevanja in socialne vključenosti priseljencev iz držav v razvoju. V Franciji GRDR sodeluje z organizacijami na področju razvojnega izobraževanja in popularnega izobraževanja na umetniškem področju, da bi spodbudil odprtost do drugih ljudi in sveta za mlade osebe, spremenili odnos do migracij ter se boril proti stereotipom in diskriminaciji.

MAGENTA CONSULTORÍA 

Španija

Magenta Consultancy je svetovalno podjetje za izobraževalne in evropske projekte, ustanovljeno leta 2003 in je specializirano za spodbujanje enakosti spolov in družbenega razvoja na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Njihovo ciljno skupino zastopajo vse generacije. Magenta deluje na področju šole, mladine, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokega šolstva in izobraževanja odraslih, ne samo neposredno z učenci, temveč tudi s strokovnjaki. Letno sodelujejo s približno 500 učenci/uporabniki, 50 nevladnimi organizacijami in 56 mestnimi sveti iz Asturije. Na mednarodni ravni Magenta gosti okoli 300 evropskih učnih izmenjav, zaradi sodelovanja s svojo mrežo partnerskih organizacij po Evropi, ki jo združuje več kot 200 institucij.

CENTER ZA IZOBRAZEVANJE IN KULTURO TREBNJE JAVNI ZAVOD 

Slovenija

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je javna organizacija, ki jo je ustanovila občina Trebnje za spodbujanje in razvoj izobraževanja odraslih. Organizacija ima dve enoti: Galerijo likovnih samorastnikov in izobraževalni center za odrasle. CIK Trebnje je tudi vodilni partner Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK). LAS STIK je regionalno združenje predstavnikov javnih institucij (javni sektor), gospodarstva (gospodarski sektor) in civilne družbe (zasebni sektor). LAS je pripravil in sprejel lastno razvojno strategijo za obdobje 2018-2023. Ključno vodilo pri izvajanju razvojne strategije je skupna razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti in potreb, ter priložnosti območja. LAS in razvojna strategija sta osnova za izvajanje pristopa LEADER-CLLD. Njihove odgovornosti vključujejo razvoj lokalnih strategij, podpiranje povezovanja z zainteresiranimi stranmi ter oceno in odobritev posameznih projektov LEADER. Naloga LAS je zagotoviti izvajanje svoje strategije lokalnega razvoja in sprejeti odločitev upravljanja s sredstvi iz EKSRP in ESRR.

ANUP INTERNATIONAL

Romunija

ANUP-INTERNATIONAL (Association of Romanian Popular Universities-International) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2006, specializirana za evropske projekte v okviru Phare, Leonardo da Vinci, Socrates, LL-Programs, Justice, Erasmus +, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Izhaja iz ANUP kot rezultat razvoja in strokovnega znanja na področju evropskega izobraževanja odraslih. Deluje predvsem z največjo strukturirano mrežo centrov za izobraževanje odraslih v Romuniji - ANUP tako v mestnih kot na podeželskih območjih, ki nudijo tečaje za usposabljanje in prekvalifikacijo odraslih, da se jim omogoči, da se lahko prilagodijo spreminjajočim se potrebam romunske družbe. ANUP-INTERNATIONAL ohranja močne povezave z drugimi mrežami in organizacijami tako vladnimi kot tudi nevladnimi organizacijami, da bi olajšali vključevanje odrasli na trg dela, ki delujejo na področju trajnega izobraževanja, sodelujejo z organizacijami kot so: strokovne organizacije, podjetja, delovne agencije na nacionalni in lokalni ravni, vključno z nacionalno agencijo za programe skupnosti za poklicno usposabljanje in izobraževanje odraslih, ki organizira mesečne seje za razširjanje informacij na več področjih.

PROMIMPRESA SRL 

Italija

Promimpresa srl je zasebno podjetje, ki ponuja in promovira storitve za brezposelne, javne deležnike in podjetja. Sedež podjetja je v San Cataldu, podružnice pa imajo tudi v Palermu, Geli, Bologni in Mantovi. Storitve Promimpresa vključujejo: - programe usposabljanja za brezposelne (tj. Poklicno izobraževanje) - zaposlovanje (zaposlitvena agencija za dejavnosti raziskav in zaposlovanja, akreditirano s strani italijanskega ministrstva za delo) - on-line tečaje (Promimpresa je e- točka učnega centra Telematske univerze "Pegaso").Kontakti partnerjev

MEH (Velika Britanija)

staceyrobinson@expandinghorizons.co.uk

GRDR (Francija)

benoit.arrachart@grdr.org

Magenta Consultoría (Španija)

magenta@magentaconsultoria.com

CIK (Slovenija)

lucija.skrabec@ciktrebnje.si

ANUP International (Romunija)

ileanaboeru@yahoo.com

Promimpresa (Italija)

emanuela.riggi@promimpresa.it 


Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža samo stališča avtorjev in je njihova odgovornost. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih publikacija vsebuje.